Words Of Wonders Бангладеш Музей ахсан манзил


Вояж 23201. Музей ахсан манзил — уровень 23201

В
О
Р
О
П
Х
В
О
Р
О
Х
О
В
Д
П
О
Р
О
Х
В
Р
О
П
Р
О
В
О
Д
Д
О
О
Х
Х
В
В
О
П
О
Р
П
О
Х
О
Д
Д
О
Д
Д
Х
О
Д

Ответы на уровень:
Подвох, Провод, Проход, Ворох, Повод, Порох, Поход, Вход, Овод, Опор, Хор, Ров, Род, Ход, Вор.

Вояж 23202. Музей ахсан манзил — уровень 23202

С
О
К
С
С
С
О
К
О
Р
Т
К
Т
А
Р
О
О
Р
А
О
С
О
К
Р
А
С
С
А
К
К
О
Р
А
К
А
Р
Т
А
О
О
А
А
К
Т
Т
О
К

Ответы на уровень:
Строка, Окрас, Оскар, Тоска, Карт, Кора, Корт, Коса, Срок, Таро, Рак, Ток, Сор, Акт, Кот, Сок.

Вояж 23203. Музей ахсан манзил — уровень 23203

М
О
Л
О
Т
О
Т
Л
О
К
О
Т
Ь
Л
О
Т
О
О
О
К
М
О
Т
О
К
О
Т
К
Т
О
Л
К
Л
О
М
М
О
Л
Ь
О
К
О
М
К
О
Л
Т
О
М

Ответы на уровень:
Локоть, Ломоть, Лоток, Молот, Моток, Откол, Лото, Моль, Толк, Ком, Око, Лот, Том, Лом, Кот, Кол, Ток.

Вояж 23204. Музей ахсан манзил — уровень 23204

М
Б
Р
А
Б
П
Е
Р
О
А
О
О
Р
Б
Р
О
М
Р
О
П
Е
Р
А
Б
А
М
П
М
Е
Р
А
П
Р
О
Б
А
О
О
Е
М
Р
Р
О
М
Р
А
Р
Е
П
А

Ответы на уровень:
Бампер, Опера, Паром, Проба, Бром, Мера, Море, Омар, Репа, Перо, Ромб, Бар, Пар, Ром, Мор, Раб, Бор.

Вояж 23205. Музей ахсан манзил — уровень 23205

В
А
Л
Л
Л
Е
Ш
А
К
А
Л
К
Л
Е
В
В
В
Е
К
А
В
Е
Ш
А
Л
К
А
Ш
К
А
Ш
К
А
Ш
А
В
Е
Л
А
Л
А
К
А
Ш
Л
А
К

Ответы на уровень:
Вешалка, Лаваш, Лавка, Левша, Шакал, Шкала, Каша, Лава, Шлак, Клев, Шелк, Лак, Век, Вал.

Вояж 23206. Музей ахсан манзил — уровень 23206

Р
О
Т
С
О
Р
Т
Р
К
И
И
О
С
Т
О
Р
О
С
Т
И
И
С
К
С
К
Р
О
Т
Т
О
К
Р
О
И
С
К
С
Т
О
И
К
Т

Ответы на уровень:
Исток, Стоик, Корт, Крот, Риск, Рост, Скот, Трио, Сорт, Тис, Ток, Кит, Рот, Сто, Иск.

Вояж 23207. Музей ахсан манзил — уровень 23207

Т
Р
Т
О
Н
Н
О
Р
Р
Т
О
Р
Т
Т
А
Р
О
Т
Т
И
Р
Т
И
Т
А
Н
И
А
И
И
Т
Р
О
Н
Т
Р
И
Т
О
Н
Р
А
Р
О
И
И
О
Н
А
Р
Т
А

Ответы на уровень:
Нитрат, Тритон, Тиран, Титан, Нора, Нота, Рота, Таро, Трио, Трон, Торт, Тора, Тон, Ион, Рот, Три, Тир.

Вояж 23208. Музей ахсан манзил — уровень 23208

К
Л
О
М
О
А
Л
О
Б
П
О
Л
К
А
О
О
Б
Л
О
К
К
О
М
О
А
О
К
Л
О
П
К
П
Л
О
М
Б
А
П
О
А
А
Б
А
Л
П
О
Л
К

Ответы на уровень:
Пломба, Бокал, Ломка, Полка, Блок, Клоп, Кома, Опал, Полк, Лак, Лоб, Бок, Лом, Кол, Пол, Ком, Бал.

Вояж 23209. Музей ахсан манзил — уровень 23209

Т
О
К
К
О
О
Н
К
О
Р
А
Н
Т
А
Р
О
А
А
Т
Р
Н
К
А
Р
Т
О
О
Т
А
Р
Н
О
Р
А
К
Р
О
Т
О
Р
О
Т
К
О
Н

Ответы на уровень:
Картон, Карт, Кора, Корт, Кран, Крот, Нора, Нота, Таро, Трон, Кот, Акт, Ток, Рот, Кон, Тон.

Вояж 23210. Музей ахсан манзил — уровень 23210

Л
Е
В
К
Е
В
А
Л
Л
Е
С
С
Е
А
К
В
А
С
Е
С
В
Е
К
Л
А
Е
В
Е
К
А
Р
Р
В
Е
С
В
А
А
Е
Р
Е
К
А
В
Е
Р
А

Ответы на уровень:
Свекла, Леска, Сквер, Вера, Квас, Лавр, Река, Сера, Клев, Вес, Лес, Вал, Лак, Век, Рак, Сев, Лев.

Вояж 23211. Музей ахсан манзил — уровень 23211

С
О
К
Р
О
К
П
О
О
Д
О
П
Р
О
С
О
П
О
П
О
Р
Р
Р
О
Д
Р
О
К
О
К
О
К
С
О
Р
О
К
Д
О
К
П

Ответы на уровень:
Допрос, Опрос, Порок, Сорок, Окоп, Опор, Прок, Спор, Код, Род, Око, Рок, Док, Сок.

Вояж 23212. Музей ахсан манзил — уровень 23212

Б
К
Р
А
К
Р
О
К
Н
К
О
Р
А
О
К
О
Б
Р
А
Н
Н
Р
Р
К
А
Б
А
Р
О
Н
Р
Б
А
К
О
А
О
А
О
Н
А
Б
О
Р
Б
А
Р
А

Ответы на уровень:
Карбон, Барон, Кобра, Набор, Банк, Брак, Кора, Краб, Кран, Нора, Бак, Бор, Рак, Бар, Рок, Раб, Кон.

Вояж 23213. Музей ахсан манзил — уровень 23213

Т
Я
М
И
М
И
М
Я
М
А
Т
С
Т
А
Н
Т
А
М
М
А
Н
И
Я
М
И
Н
А
А
С
Н
И
Н
А
С
А
Т
И
Н
Н
А
С
Т
И
И
Я
С
А
Н

Ответы на уровень:
Мантия, Мания, Сатин, Аист, Анис, Маис, Мина, Мята, Тмин, Стан, Наст, Тис, Мат, Имя, Сан, Яма.

Вояж 23214. Музей ахсан манзил — уровень 23214

К
Г
У
С
Т
А
С
Л
У
Г
А
К
Т
С
Л
А
Т
У
К
У
Т
С
Л
К
Т
А
У
Л
У
С
У
Г
С
К
А
Т
К
У
У
У
Л
А
К
Л
У
Г

Ответы на уровень:
Галстук, Латук, Скула, Слуга, Куст, Скат, Стук, Уста, Стул, Аул, Сук, Лук, Лак, Луг, Гул.

Вояж 23215. Музей ахсан манзил — уровень 23215

С
Р
Т
Т
О
И
Т
О
Р
Т
Т
Р
О
С
О
Р
Т
С
Т
Р
О
И
Т
Ь
С
О
Р
Т
С
Р
Р
Т
Р
И
О
О
С
Ь
Ь

Ответы на уровень:
Строить, Трость, Рост, Сорт, Торс, Торт, Трио, Трос, Ось, Рот, Сто, Три, Тир.

Вояж 23216. Музей ахсан манзил — уровень 23216

О
П
О
Р
Т
О
П
Р
Т
О
О
О
П
О
Р
О
К
Р
О
К
О
Т
О
О
О
П
Р
О
Т
О
К
П
П
О
О
Т
О
П
О
Р
К
О
Р
Т
Р
О
Т
Р
О
К

Ответы на уровень:
Проток, Отпор, Отрок, Порок, Поток, Рокот, Топор, Прок, Порт, Опор, Корт, Окоп, Топ, Ток, Рок.

Вояж 23217. Музей ахсан манзил — уровень 23217

Т
О
Н
Н
Х
Т
О
Т
Х
О
Р
А
Т
А
Р
А
А
О
Р
Т
А
О
Т
Н
А
Н
Р
А
Н
А
Н
О
Р
А
Р
О
Х
Р
О
Т
Т
О
Р
А
А
Р
А
Н

Ответы на уровень:
Охрана, Аорта, Таран, Нора, Нота, Рана, Рота, Тара, Тора, Трон, Таро, Хан, Рот, Хор, Тон, Ара.

Вояж 23218. Музей ахсан манзил — уровень 23218

Б
А
Б
Ы
К
А
К
Р
Р
Ы
Б
А
У
А
У
Б
Р
А
К
Р
Ы
Б
А
К
У
А
В
К
В
Ы
Р
У
Б
К
А
Р
А
К
А
А
К
У
Б
Р

Ответы на уровень:
Вырубка, Буква, Рукав, Рыбак, Брак, Краб, Рука, Рыба, Бык, Раб, Акр, Куб, Рак, Бар, Бак.

Вояж 23219. Музей ахсан манзил — уровень 23219

С
С
П
О
С
Т
Т
С
С
О
С
К
О
Т
К
А
П
Т
О
А
К
А
П
О
Т
К
Т
О
С
К
А
П
П
О
П
А
К
Т
К
Т
С
П
А
О
О
А
П
А
Т

Ответы на уровень:
Стопка, Капот, Стопа, Тоска, Коса, Пакт, Пост, Скат, Скот, Оса, Ток, Топ, Пат, Кот, Спа, Сто, Опт.

Вояж 23220. Музей ахсан манзил — уровень 23220

Т
М
А
Т
Л
Е
Т
О
У
О
Л
М
Е
Т
Л
А
М
О
Е
М
У
Л
Л
У
Е
Т
Е
М
А
М
У
Л
А
Т
О
Е
М
Е
Л
А
Т
О
М

Ответы на уровень:
Амулет, Метла, Мулат, Омела, Омлет, Атом, Лето, Тело, Тема, Аул, Мул, Том, Мел, Мат.

Вояж 23221. Музей ахсан манзил — уровень 23221

Р
И
Ф
А
Г
Г
Р
Р
Р
Ф
А
Т
А
Г
Р
А
Ф
А
Т
Р
Ф
Ф
Р
Ф
А
Р
А
И
Т
И
А
Р
А
Р
Г
И
Т
А
Р
А
Г
Т
Т
Р
Р
А
А
А
И
Т
И
Г
Р
Ф
Г
Р
И
Ф
А

Ответы на уровень:
Гитара, Графит, Графа, Тариф, Тиара, Агат, Арфа, Граф, Гриф, Фата, Тигр, Игра, Тара, Фара, Фарт, Ара, Риф, Три.

Вояж 23222. Музей ахсан манзил — уровень 23222

Р
Р
К
К
А
Ш
А
А
А
Р
А
М
М
М
Р
А
К
А
К
М
Р
А
К
М
А
Р
К
А
А
А
Ш
А
Р
Ш
А
Р
М
Р
Р
Ш
Р
А
К
А
М
А
К

Ответы на уровень:
Карма, Марка, Рамка, Кара, Каша, Марш, Мрак, Рака, Рама, Шрам, Шарм, Акр, Рак, Шар, Ара, Мак.

Вояж 23223. Музей ахсан манзил — уровень 23223

К
Р
О
Т
Р
К
О
Р
Т
Е
Н
О
Т
О
Т
О
Н
Е
Н
О
К
О
Н
Е
Ц
К
О
Е
О
Ц
Е
Н
Т
Р
Р
Т
Е
Р
Т
Р
Е
К
Н
Р
О
К
Ц
К
О
Т
Н

Ответы на уровень:
Концерт, Конец, Тенор, Центр, Енот, Корт, Крен, Крот, Трон, Трек, Отец, Цент, Рок, Кот, Тон, Ток.

Вояж 23224. Музей ахсан манзил — уровень 23224

Л
Е
Л
Ь
Е
О
С
Т
С
Е
Т
Ь
З
Л
О
С
Т
Ь
О
Е
Е
С
Л
Е
Т
С
О
Л
Ь
Т
Е
Т
О
Л
О
Т
Л
Ь
О

Ответы на уровень:
Злость, Лесть, Лето, Лось, Село, Сеть, Стол, Соль, Слет, Тело, Сто, Лот, Ель.

Вояж 23225. Музей ахсан манзил — уровень 23225

К
О
Л
Л
О
Д
А
Д
К
А
Д
О
К
Л
А
Д
К
О
Р
А
Л
Л
А
О
Л
О
Д
К
А
Д
О
Р
Д
А
О
О
Р
Р
Л
А
К
Д
А
Р

Ответы на уровень:
Доллар, Коралл, Лодка, Оклад, Кадр, Клад, Кора, Орда, Рок, Ода, Код, Кол, Лак, Лад, Дар.

Вояж 23226. Музей ахсан манзил — уровень 23226

А
У
Т
У
Р
О
Т
А
Б
О
У
Р
А
Б
О
Т
О
Р
А
У
Т
Р
О
Б
А
Б
А
О
Т
Р
У
Б
А
Р
Б
А
Р
А
О
У
Т
Р
О
Т
А
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Утроба, Табор, Труба, Борт, Брат, Рота, Табу, Таро, Убор, Тора, Утро, Тур, Аут, Бот, Раб, Рот, Бар.

Вояж 23227. Музей ахсан манзил — уровень 23227

Ф
Ф
А
К
Р
Б
А
К
Б
Р
А
К
Р
К
К
Е
А
С
Е
Р
А
С
К
Р
А
Б
Ф
К
Е
С
Ф
Е
Р
А
К
Е
А
Б
А
Р
Ф
А
Р
С
К
Е
А
Б
С
Б
А
С

Ответы на уровень:
Фреска, Скраб, Сфера, Брак, Кафе, Краб, Река, Сера, Серб, Фарс, Факс, Бар, Бак, Рак, Раб, Бес, Акр, Бас.

Вояж 23228. Музей ахсан манзил — уровень 23228

А
К
Р
А
О
Р
О
К
К
Р
О
Т
Т
О
К
О
О
Т
Р
О
К
Р
Т
А
К
Ы
Р
О
Т
А
Р
О
К
О
Т
Р
О
Т
О
Р
О
К
Р
А
О
Р
А
К

Ответы на уровень:
Корыто, Отрок, Рокот, Карт, Кора, Корт, Крот, Рота, Тора, Кот, Рот, Рак, Акр, Ток, Акт, Рок, Око.

Вояж 23229. Музей ахсан манзил — уровень 23229

Т
Р
О
Г
Т
О
Р
А
О
А
О
Р
Т
А
З
Р
Р
О
З
Г
А
Г
А
А
Г
Р
О
Т
А
З
О
Т
О
Р
О
Р
О
З
А
Г
Г
Р
О
З
А
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Гроза, Затор, Розга, Азот, Арго, Гора, Грот, Роза, Рота, Таро, Тора, Торг, Раз, Таз, Газ, Рот, Рог.

Вояж 23230. Музей ахсан манзил — уровень 23230

А
У
Т
Б
И
Т
А
М
А
Б
И
Н
Т
Б
Б
У
М
Н
У
У
У
М
И
Н
У
Т
А
Т
У
М
Б
А
А
А
И
Н
Н
У
Т
Б
У
Н
Т
У
А

Ответы на уровень:
Минута, Бутан, Табун, Туман, Тумба, Бинт, Бита, Табу, Тмин, Мина, Бунт, Бум, Нут, Аут.

Вояж 23231. Музей ахсан манзил — уровень 23231

Ж
И
Р
К
А
П
И
Д
Ж
А
К
И
К
Р
А
Д
Р
К
А
Р
П
Д
Ж
И
П
А
Ж
А
Р
К
П
И
Р
А
А
К
П
И
К
Р

Ответы на уровень:
Пиджак, Парик, Джип, Драп, Икра, Кадр, Карп, Парк, Пик, Пир, Жар, Рак, Жир, Пар.

Вояж 23232. Музей ахсан манзил — уровень 23232

Т
Т
С
К
А
Т
А
Р
А
К
Р
К
С
Р
А
К
А
Р
Р
К
А
Р
Т
А
А
Р
А
А
С
Р
А
К
А
Р
Т
К
А
С
А
А
С
Т
Р
А
А
К
Т

Ответы на уровень:
Раскат, Астра, Карат, Карта, Такса, Кара, Карт, Скат, Рака, Раса, Тара, Акт, Ара, Рак, Акр.

Вояж 23233. Музей ахсан манзил — уровень 23233

Ж
Т
О
П
Л
Т
Е
Л
О
О
П
Т
Л
О
Т
Л
К
О
Л
Ж
Т
П
Е
К
Л
О
О
К
Л
О
П
Л
Е
Т
О
Л
Е
П
О
Л
Е
Т
О
Л
К
Т

Ответы на уровень:
Желток, Пекло, Полет, Клоп, Лето, Ложе, Плот, Поле, Тело, Толк, Лот, Ток, Топ, Пол, Опт, Кол.

Вояж 23234. Музей ахсан манзил — уровень 23234

З
В
О
О
З
В
О
Н
В
З
О
Р
А
А
Н
Р
А
В
З
О
Н
А
О
О
О
О
Р
А
З
З
В
О
Н
А
Р
Ь
О
А
О
А
В
З

Ответы на уровень:
Звонарь, Вазон, Навоз, Взор, Звон, Зона, Нора, Нрав, Роза, Зов, Раз, Воз, Ров, Вор.

Вояж 23235. Музей ахсан манзил — уровень 23235

Р
Е
П
А
П
А
У
Е
Г
Г
Е
П
А
Р
Д
Д
Р
У
Г
Р
Г
А
Р
У
А
А
Д
Р
А
П
П
У
Д
Р
А
Р
Г
У
П
А
Д
У
Г
А
Р
У
Д
А
Р

Ответы на уровень:
Гепард, Груда, Пудра, Пурга, Град, Драп, Друг, Угар, Руда, Рагу, Репа, Пруд, Дуга, Еда, Пар.

Вояж 23236. Музей ахсан манзил — уровень 23236

А
А
К
Т
У
Р
У
К
А
Р
Т
У
С
Т
А
У
У
К
Р
Р
У
С
А
К
Р
С
К
У
Т
К
А
С
К
А
Т
С
К
У
С
Т
У
К
А
К
Т

Ответы на уровень:
Русак, Турка, Карт, Курс, Куст, Рука, Скат, Стук, Уста, Утка, Аут, Рак, Тур, Акр, Сук, Акт.

Вояж 23237. Музей ахсан манзил — уровень 23237

Б
О
Г
Б
О
Т
С
Т
О
Л
О
О
Т
Г
У
Л
С
Л
О
Г
Л
Т
О
С
Т
О
Л
Б
Л
Т
У
Г
О
Л
О
С
Т

Ответы на уровень:
Глобус, Отгул, Столб, Блог, Болт, Слог, Стол, Угол, Бот, Лот, Бог, Сто.

Вояж 23238. Музей ахсан манзил — уровень 23238

П
О
Л
Л
О
Б
П
О
Б
А
П
Л
А
Т
О
О
П
Л
А
Т
А
О
Т
Т
А
Б
Л
О
П
Л
А
Т
А
П
Л
Б
Л
А
Т
О
П
Т
О
Л
О
Т
П

Ответы на уровень:
Лопата, Оплата, Плата, Плато, Табло, Толпа, Блат, Плот, Опал, Лот, Пол, Бот, Опт, Топ, Лоб.

Вояж 23239. Музей ахсан манзил — уровень 23239

С
Т
О
М
Р
М
Е
Т
Р
О
М
О
Р
Е
Е
С
О
Р
Т
С
Т
Р
О
Т
О
Р
О
М
М
О
Р
М
Е
С
Т
О
О
С
С
О
Р
Т
О
Р
С

Ответы на уровень:
Термос, Место, Метро, Метр, Море, Мост, Рост, Сорт, Трос, Торс, Рот, Ром, Мор, Сор, Сто, Том.

Вояж 23240. Музей ахсан манзил — уровень 23240

Р
С
К
О
С
А
К
О
С
С
К
О
К
Р
А
С
Й
О
Р
К
Й
К
А
К
О
Р
А
К
Р
О
Й
К
А
О
Р
Р
Й
С
Р
О
К
А
К
Р
Й
Й
О
К
О
К

Ответы на уровень:
Кройка, Койка, Окрас, Оскар, Кора, Коса, Край, Крой, Срок, Йорк, Акр, Сок, Рой, Рок, Кок, Рак, Сор.

Вояж 23241. Музей ахсан манзил — уровень 23241

Р
Ш
А
Р
У
Р
Г
Н
А
У
Р
Н
А
Ш
А
Р
М
Р
Н
А
Н
М
А
Р
Ш
У
Г
Р
У
Ш
А
А
Р
У
Г
Н
Н
Ш
А
Г
Г

Ответы на уровень:
Гурман, Груша, Марш, Нуга, Рагу, Ранг, Шарм, Шнур, Урна, Шрам, Руна, Шар, Шаг.

Вояж 23242. Музей ахсан манзил — уровень 23242

К
О
Л
Т
О
Л
К
О
О
О
Л
О
Т
О
К
Л
П
Т
Т
Л
О
П
О
Т
О
К
О
П
Т
Л
О
О
К
О
П
П
О
Л
К
Л
К
Т
П
О
Л

Ответы на уровень:
Лоток, Откол, Поток, Клоп, Лото, Окоп, Плот, Полк, Толк, Кот, Кол, Око, Опт, Пол, Ток, Лот, Топ.

Вояж 23243. Музей ахсан манзил — уровень 23243

С
К
Н
О
О
О
К
О
Н
У
С
П
П
Е
С
Е
П
Е
С
С
О
Н
К
У
П
Е
О
О
У
Н
К
У
П
О
Н
С
У
П

Ответы на уровень:
Опекун, Конус, Купон, Песок, Купе, Пенс, Сноп, Кон, Суп, Сон, Сок, Нос, Пес.

Вояж 23244. Музей ахсан манзил — уровень 23244

Р
С
С
О
Р
Н
О
С
О
С
А
С
Н
Л
Р
Н
О
Р
А
С
О
С
Н
А
А
С
А
С
С
С
А
Н
О
Л
А
С
С
О
Н
Р
О
О
С
Л
О
Н
А
Н
Л
С

Ответы на уровень:
Рассол, Лассо, Насос, Салон, Сосна, Ссора, Нора, Роса, Сало, Слон, Снос, Нос, Сан, Оса, Сон, Сор.

Вояж 23245. Музей ахсан манзил — уровень 23245

А
Т
И
С
Т
Р
И
Т
А
С
И
С
И
Д
Р
Т
И
Р
А
Д
А
А
С
Т
С
Д
Т
Р
И
А
Д
А
Т
А
Р
А
Р
Р
А
Т
И
А
Р
А
Р
А
Р
А

Ответы на уровень:
Сатира, Тирада, Триада, Астра, Тиара, Аист, Дата, Раса, Тара, Сидр, Ара, Сад, Три, Дар, Тис, Тир.

Вояж 23246. Музей ахсан манзил — уровень 23246

Т
О
Р
А
А
К
Р
К
О
К
В
О
Т
А
К
О
Р
Т
А
О
В
Р
К
А
Р
Т
Т
О
В
А
Р
Т
А
О
А
К
Р
О
Т
В
А
Р
К
О
Р
Т
К
Р
О
В

Ответы на уровень:
Автор, Квота, Отвар, Тавро, Товар, Карт, Кора, Корт, Таро, Кров, Тора, Кот, Акт, Рак, Акр, Вор, Рот.

Вояж 23247. Музей ахсан манзил — уровень 23247

М
Л
О
М
Е
О
Т
Е
Л
О
М
О
Л
О
Л
О
М
Е
Л
Ь
М
М
Е
Н
Т
О
Л
Л
Н
Е
Е
Н
О
Т
Л
Е
Н
Ь
Л
Т
Е
Т
Ь
Т
О
Н
Н
О
Л
Ь
Ь

Ответы на уровень:
Ментол, Мотель, Олень, Омлет, Енот, Лень, Лето, Мель, Тень, Тело, Ноль, Моль, Тон, Лом, Том, Мел.

Вояж 23248. Музей ахсан манзил — уровень 23248

С
Р
П
П
О
Л
П
А
Р
С
С
О
П
О
З
А
З
З
О
А
Л
З
А
П
Р
О
С
Р
О
С
А
А
О
А
Л
З
Л
О
З
А
О
П
А
Л

Ответы на уровень:
Запрос, Засол, Залп, Лоза, Опал, Пазл, Поза, Роза, Роса, Спор, Пол, Раз, Пар, Спа, Оса, Зло.

Вояж 23249. Музей ахсан манзил — уровень 23249

Т
О
Н
Р
Р
О
Т
О
Г
Т
О
Р
А
Р
Н
О
Р
А
А
Р
А
О
Г
О
Р
Н
Т
А
Н
Г
О
О
Г
Н
Р
Р
Р
Т
О
Р
Г
Г
Р
А
Н
Т
Т
О
А
А
Н
О
Г
А

Ответы на уровень:
Грант, Орган, Танго, Арго, Гора, Горн, Грот, Нога, Нора, Таро, Торг, Ранг, Трон, Тора, Рота, Нота, Тон.

Вояж 23250. Музей ахсан манзил — уровень 23250

О
Р
О
Р
О
Д
Д
А
М
А
М
О
Д
А
А
Р
О
О
М
А
Р
А
Д
Д
О
М
Д
Р
А
М
А
А
Р
А
Р

Ответы на уровень:
Армада, Драма, Морда, Дама, Мода, Омар, Орда, Ара, Дар, Ода, Дом, Ром.

Вояж 23251. Музей ахсан манзил — уровень 23251

Т
Ф
О
Р
А
О
Т
О
Р
О
Т
А
О
Й
А
Р
Т
О
Р
Ф
Й
О
Т
А
А
Ф
Р
Р
А
Й
Е
О
Т
Ф
О
Й
Е

Ответы на уровень:
Трофей, Йота, Рота, Таро, Тора, Торф, Фтор, Фора, Фарт, Фойе, Рай, Рой.

Вояж 23252. Музей ахсан манзил — уровень 23252

Т
П
А
Р
Р
А
З
П
А
Р
П
О
Р
Т
Т
О
Р
А
З
О
Т
О
П
А
З
Т
О
П
Т
Р
А
О
А
З
О
Т
Т
Р
А
П
П
О
Р
О
З
А
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Затор, Топаз, Тропа, Азот, Поза, Порт, Роза, Рота, Трап, Тора, Таро, Топ, Опт, Раз, Пат, Рот, Пар.

Вояж 23253. Музей ахсан манзил — уровень 23253

П
Ш
И
П
И
К
И
С
К
Р
И
П
Ш
П
И
К
К
Е
Е
К
П
И
Р
И
С
П
Е
Р
С
И
Е
И
Е
С
П
И
К
Е
Р
С
Е
Р
П
И
К
Ш
И
С
К

Ответы на уровень:
Персик, Спикер, Шкипер, Скрип, Креп, Перс, Писк, Риск, Серп, Шпик, Ерш, Шик, Шип, Пир, Пик, Иск.

Вояж 23254. Музей ахсан манзил — уровень 23254

Б
Р
О
М
Б
Р
Б
А
Р
О
А
А
О
Л
Л
О
Б
М
О
Л
Ь
Б
А
Л
О
М
М
О
Р
А
Л
Ь
О
Р
М
Б
Л
О
А
Б
О
Л
Ь
М
О
Р
М

Ответы на уровень:
Альбом, Мольба, Мораль, Боль, Бром, Моль, Омар, Роль, Ромб, Бал, Лоб, Мор, Бар, Ром, Лом, Раб.

Вояж 23255. Музей ахсан манзил — уровень 23255

Б
Б
А
К
А
У
У
Б
У
Н
Т
Т
А
Н
К
Т
А
А
Е
Б
А
Н
К
Е
Т
У
Н
Б
А
Н
К
У
Т
К
А
К
Т
У
Н
У
Т
Б

Ответы на уровень:
Банкет, Букет, Бутан, Табун, Банк, Бунт, Кнут, Утка, Танк, Акт, Нут, Куб, Аут, Бак.

Вояж 23256. Музей ахсан манзил — уровень 23256

Р
О
М
М
А
К
Р
К
О
Р
А
К
Р
А
Й
А
О
Й
О
Й
М
О
М
О
Й
К
А
К
О
Р
М
А
О
О
Р
М
О
Р
К
Р
О
Й
А
А
М
К

Ответы на уровень:
Комар, Корма, Майор, Мойка, Кома, Кора, Корм, Край, Крой, Май, Ком, Ром, Мор, Акр, Рак, Рай.

Вояж 23257. Музей ахсан манзил — уровень 23257

О
З
О
В
В
О
З
Е
В
Г
Н
Е
З
Д
О
З
Г
Е
Н
В
Н
О
Е
Е
Н
З
Е
В
Н
Е
В
О
Д
Д
Н
О

Ответы на уровень:
Гнездо, Звено, Невод, Гнев, Звон, Зонд, Овен, Дно, Воз, Ген, Зев, Зов.

Вояж 23258. Музей ахсан манзил — уровень 23258

Б
О
Т
С
О
Р
Р
О
С
Т
О
Л
С
Т
О
Б
С
Б
О
О
С
Т
О
Л
Я
Р
Р
О
С
Т
Р
Т
О
Р
С
О
Т
О
Б
О
Л
Т
Т
Л
Я
О
Б
О
Р
Т

Ответы на уровень:
Столяр, Столб, Болт, Борт, Рост, Сбор, Сорт, Стол, Торс, Трос, Соя, Бор, Сто, Тля, Рот, Сор, Бот, Лот.

Вояж 23259. Музей ахсан манзил — уровень 23259

А
П
П
Р
А
К
А
Т
Р
А
П
А
Р
К
Т
К
А
Р
Т
К
А
Р
Т
А
Р
А
Р
П
А
К
Р
К
А
Р
А
П
К
П
Т
Р
А
А
К
Т

Ответы на уровень:
Карат, Карта, Парта, Кара, Карп, Карт, Пакт, Пара, Трап, Рака, Ара, Акр, Акт, Пат, Рак.

Вояж 23260. Музей ахсан манзил — уровень 23260

Д
Н
О
Н
Д
А
Р
Ф
О
Н
Ф
О
Р
А
Р
О
Р
А
Д
О
Н
О
О
А
А
Р
Д
Н
А
Р
О
Д
Ь
Ь
А

Ответы на уровень:
Фонарь, Народ, Радон, Дань, Нора, Орда, Фора, Род, Фон, Ода, Дно, Дар.


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 13 =