Words Of Wonders Болгария Пещера магура

Вояж 17321. Пещера магура — уровень 17321

Г
В
Р
О
З
Г
А
О
О
О
А
Р
О
З
А
В
Г
Р
О
З
А
О
В
В
Г
О
В
О
Р
З
О
В
О
А
Р
Г
О
Р
О
Г
Р
А
З

Ответы на уровень:
Заговор, Говор, Гроза, Овраг, Розга, Арго, Взор, Гора, Роза, Рог, Воз, Раз, Ров, Зов.

Вояж 17322. Пещера магура — уровень 17322

Е
Т
Т
Р
О
Н
С
Е
Н
О
О
О
О
Н
О
С
Т
Т
Е
Н
О
Р
Е
О
С
С
О
Р
Т
С
О
С
Т
Т
О
Р
С
Т
Р
О
С
О
О
Н
Н

Ответы на уровень:
Сонет, Тенор, Енот, Рост, Сено, Сорт, Стон, Торс, Трон, Трос, Тон, Сон, Рот, Сор, Нос, Сто.

Вояж 17323. Пещера магура — уровень 17323

О
Л
В
В
В
Д
В
А
О
В
О
Д
А
А
Д
А
Л
Ь
Л
Л
Н
А
Л
А
Д
О
Н
Ь
В
А
Д
Н
О
Н
О
Л
Ь
Л
А
Н
Ь

Ответы на уровень:
Ладонь, Волан, Волна, Вода, Даль, Дань, Лань, Ноль, Вол, Вал, Лад, Дно, Два, Ода.

Вояж 17324. Пещера магура — уровень 17324

Р
А
С
А
А
К
К
К
Р
Р
К
А
Р
А
С
Ь
А
Р
А
П
А
Р
К
П
А
С
П
А
А
П
К
А
Р
П
Р
А
Р
А
А

Ответы на уровень:
Карась, Сапка, Кара, Карп, Пара, Парк, Рака, Раса, Пас, Акр, Спа, Ара, Рак, Пар.

Вояж 17325. Пещера магура — уровень 17325

Л
Х
Л
П
А
З
Л
З
А
М
А
З
А
Л
П
П
Л
А
З
М
А
П
А
А
Л
А
М
З
А
М
А
Х
З
П
А
А
М
А
Х
З
А
П
А
Л

Ответы на уровень:
Плазма, Алмаз, Замах, Запал, Запах, Лампа, Залп, Лама, Лапа, Хлам, Пазл, Зал, Мах.

Вояж 17326. Пещера магура — уровень 17326

Г
Р
Г
Р
А
О
Г
О
Р
А
О
З
А
Д
О
Р
А
З
Р
О
Д
О
З
А
Г
З
Р
Р
О
З
Г
А
Д
А
Р
О
О
О
Д
А
А
Г
Д
З

Ответы на уровень:
Гроза, Задор, Розга, Арго, Гора, Град, Доза, Орда, Роза, Рог, Ода, Год, Газ, Дар, Раз, Род.

Вояж 17327. Пещера магура — уровень 17327

С
Т
О
Т
О
Р
С
Т
С
Р
О
Р
О
С
Т
О
Р
У
У
С
С
Т
О
Л
Я
Р
Л
О
О
У
Т
Л
Я
Т
С
О
Р
У
Л
Я
С
Т
О
Л

Ответы на уровень:
Столяр, Русло, Струя, Рост, Сорт, Стол, Стул, Торс, Трос, Сто, Соя, Тля, Сор, Лот, Туя.

Вояж 17328. Пещера магура — уровень 17328

С
С
С
Ч
Е
Т
Т
Н
С
О
К
С
К
О
Т
Ч
Ч
Е
К
О
Е
О
Н
С
О
Н
Е
Т
С
Т
О
Н
Н
О
К
О
Н
Т
О
К
Т

Ответы на уровень:
Чеснок, Скотч, Сонет, Енот, Сено, Скот, Стон, Счет, Сок, Чек, Сто, Ток, Сон, Кон.

Вояж 17329. Пещера магура — уровень 17329

С
О
К
С
С
К
Т
В
В
О
С
К
К
О
С
А
Т
В
В
Т
Т
О
С
К
А
Т
Т
С
О
В
А
О
С
А
К
К
Т

Ответы на уровень:
Квота, Тоска, Воск, Квас, Коса, Сват, Сова, Скот, Сок, Оса, Сто, Акт, Ток.

Вояж 17330. Пещера магура — уровень 17330

С
С
А
Д
Л
Л
О
О
С
А
Д
А
Д
Н
Д
С
А
Л
О
А
А
А
С
А
Н
Д
А
Л
Д
Н
О
А
О
С
Н
О
С
Н
А

Ответы на уровень:
Сандал, Ладан, Осада, Салон, Сало, Слон, Сода, Лад, Дно, Сад, Сан, Оса, Нос.

Вояж 17331. Пещера магура — уровень 17331

Т
С
Т
О
С
Р
О
К
О
С
К
О
Т
О
С
Р
О
Т
Р
Р
Ь
Р
О
С
Т
С
К
Т
Р
О
С
Р
К
О
С
Т
Ь
О
О
Р
К
О
Т
К
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Трость, Кость, Корт, Крот, Рост, Скот, Сорт, Срок, Трос, Тост, Ось, Рот, Сок, Сор, Кот, Рок, Сто.

Вояж 17332. Пещера магура — уровень 17332

Т
О
П
К
О
Е
О
П
О
Л
Л
П
О
Л
Е
Т
П
О
Л
Е
Т
О
К
К
Л
О
П
О
О
Л
Л
Л
О
Т
Л
Е
Т
О
П
О
Л
К
Т

Ответы на уровень:
Пекло, Полет, Клоп, Лето, Плот, Поле, Полк, Тело, Толк, Топ, Лот, Ток, Опт, Кол, Кот, Пол.

Вояж 17333. Пещера магура — уровень 17333

П
А
Р
К
К
К
Р
Е
К
А
Г
Р
А
Д
Р
Д
Е
Р
А
Д
Р
А
П
П
А
Р
К
А
Е
К
Е
Д
Р
П
Р
Д
Е
Д
А
Г
Р
Е
К
А
П
Р

Ответы на уровень:
Гепард, Град, Драп, Кадр, Карп, Кедр, Креп, Парк, Грек, Репа, Река, Еда, Рак, Акр, Пар, Дар.

Вояж 17334. Пещера магура — уровень 17334

Р
З
У
Д
У
Р
Н
А
А
Н
У
Н
Д
А
Р
Р
У
Р
А
У
Н
Д
Р
У
Д
А
А
Р
А
Н
А
У
Д
А
Р
А
З
У

Ответы на уровень:
Зануда, Раунд, Аура, Рана, Руда, Удар, Урна, Руна, Ара, Зуд, Дар, Раз, Азу.

Вояж 17335. Пещера магура — уровень 17335

Т
С
О
Р
С
Т
О
С
Р
Р
Р
О
Т
А
Т
А
Р
О
С
С
Т
А
Р
Т
Т
О
С
Т
Р
Р
О
Т
О
С
О
Т
Т
Р
О
С
С
О
Р
Т
С
С
Р
А
А
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Острота, Старт, Осот, Роса, Рост, Рота, Сорт, Таро, Тост, Торс, Трос, Торт, Тора, Оса, Рот, Сор, Сто.

Вояж 17336. Пещера магура — уровень 17336

Р
А
К
Р
О
О
М
Р
А
К
К
О
М
А
О
О
З
А
М
О
К
К
О
Р
А
А
О
М
О
А
Р
Р
О
З
А
Р
О
К
М
К
М
Р
А
З

Ответы на уровень:
Замок, Комар, Корма, Коза, Кома, Кора, Корм, Мрак, Роза, Ком, Рок, Рак, Ром, Мак, Раз, Акр.

Вояж 17337. Пещера магура — уровень 17337

Н
Н
Ш
А
Р
И
И
А
В
Ш
В
Е
Р
А
Н
И
В
А
Е
И
Н
В
Е
Р
Ш
И
Н
А
В
Е
Н
А
И
А
Р
Н
Н
Р
Е
В
Ш
А

Ответы на уровень:
Вершина, Реванш, Вена, Вера, Вина, Нерв, Нрав, Нива, Шина, Ниша, Шар, Рев, Ива.

Вояж 17338. Пещера магура — уровень 17338

Г
П
Г
Р
А
Д
У
У
Д
А
Р
У
П
Р
У
Д
Р
П
Г
А
У
П
У
Д
Р
А
Р
Г
Р
У
Д
А
У
Р
Д
П
Д
У
Г
А
Р
А
Г
У
П
П

Ответы на уровень:
Группа, Груда, Пудра, Пурга, Град, Драп, Друг, Пруд, Руда, Дуга, Удар, Рагу, Дар, Пуп.

Вояж 17339. Пещера магура — уровень 17339

Р
О
К
Т
Л
Л
Р
О
К
О
Р
О
Т
О
Л
Т
Т
О
Т
Р
О
К
К
О
Р
Т
О
О
К
К
О
Т
Л
О
О
О
Л
О
Т
О
К

Ответы на уровень:
Лоток, Откол, Отрок, Рокот, Корт, Крот, Лото, Толк, Рок, Рот, Око, Лот, Кот, Ток, Кол.

Вояж 17340. Пещера магура — уровень 17340

М
А
Л
У
У
Т
Е
Л
О
Л
Е
Т
О
М
Е
Т
М
Е
М
М
У
Л
А
Т
А
Т
О
М
Л
Е
Л
М
О
М
У
Т
А
М
У
Л
Е
Т
М
Е
Л
Л
М
А
Т

Ответы на уровень:
Амулет, Метла, Мулат, Омела, Омлет, Атом, Лето, Омут, Тема, Тело, Мел, Мат, Аут, Мул, Лом, Лот.

Вояж 17341. Пещера магура — уровень 17341

Б
А
С
К
Б
Ф
Р
Е
С
К
А
Е
Е
К
Ф
А
К
С
С
Е
Р
А
Р
Е
Е
А
А
Р
Б
Р
А
К
Б
А
Р
Р
Е
Р
А
А
К
А
К
Р
Б
А
К
А
Б

Ответы на уровень:
Фреска, Скраб, Сфера, Брак, Кафе, Краб, Река, Сера, Серб, Факс, Акр, Бар, Раб, Бак, Бас, Бес, Рак.

Вояж 17342. Пещера магура — уровень 17342

Ш
А
Т
О
Р
А
Т
О
М
Р
М
Т
Ш
Т
О
Р
А
Ш
Р
А
М
Т
Р
О
А
Т
О
М
Т
О
М
А
Р
Р
Ш
М
А
Т

Ответы на уровень:
Штора, Шторм, Атом, Март, Марш, Омар, Таро, Шрам, Шато, Рота, Том, Мат, Ром.

Вояж 17343. Пещера магура — уровень 17343

К
О
Д
П
Р
О
К
К
О
О
П
О
К
Р
О
В
Д
В
О
Р
Р
О
О
О
В
О
Д
В
В
В
П
Д
П
О
Р
О
К
О
О
Р
Д
П
Р
О
К

Ответы на уровень:
Покров, Провод, Повод, Порок, Двор, Кров, Овод, Опор, Прок, Док, Вор, Род, Рок, Око, Код.

Вояж 17344. Пещера магура — уровень 17344

С
Л
И
В
В
Л
В
И
А
Н
И
С
А
Н
Л
В
Л
Л
А
Н
Ь
В
А
Н
И
Л
Ь
И
С
С
И
Л
А
Н
И
В
А
В
А
С
А
Н

Ответы на уровень:
Ваниль, Вальс, Слива, Анис, Вина, Лань, Лиса, Сила, Слив, Нива, Ива, Инь, Вал, Сан.

Вояж 17345. Пещера магура — уровень 17345

С
Т
И
Р
Т
И
Р
Е
Р
Д
Р
Е
Д
И
С
В
Р
Е
Д
Е
В
В
И
Д
Т
Е
С
И
С
В
И
Т
Е
Р
С
В
Е
Т
И
И
С
Е
В

Ответы на уровень:
Двести, Свитер, Деист, Редис, Вред, Свет, Сидр, Тире, Рис, Тис, Вид, Три, Тир, Сев.

Вояж 17346. Пещера магура — уровень 17346

С
У
К
С
М
А
К
С
Т
У
К
У
А
У
С
К
У
М
С
У
М
К
А
С
К
А
Т
У
К
Т
А
У
Т
М
А
Т

Ответы на уровень:
Смута, Сумка, Куст, Мука, Скат, Стук, Уста, Мат, Акт, Сук, Мак, Аут, Кум.

Вояж 17347. Пещера магура — уровень 17347

Г
О
У
Р
О
К
Р
О
Г
Л
У
К
О
У
О
У
К
О
Л
О
К
Р
У
Г
Г
Р
О
О
У
У
У
Р
О
Л
О
Г
Л
У
Г
Л
О
О
О
К
О
К
О
Л

Ответы на уровень:
Уголок, Уролог, Горло, Округ, Круг, Угол, Укол, Укор, Урок, Гул, Луг, Кол, Лук, Рог, Око, Гол, Рок.

Вояж 17348. Пещера магура — уровень 17348

У
Р
Н
А
Ж
Ж
У
У
У
А
Н
Л
А
К
Р
У
К
А
У
Ж
Л
Р
А
К
Р
А
Н
Л
У
Ж
А
Н
Л
Н
Ж
У
Р
Н
А
Л
Р
А
К
Н

Ответы на уровень:
Журнал, Кураж, Жанр, Клан, Кран, Лужа, Луна, Рука, Руна, Урна, Рак, Жар, Аул, Лак, Жук.

Вояж 17349. Пещера магура — уровень 17349

С
А
Н
С
Т
О
Н
О
С
Н
А
С
Т
С
Е
С
Т
А
Н
С
О
Н
Е
Т
О
Е
А
Е
Н
О
Т
Н
Т
О
Н
А
С
Т
О
Н
А

Ответы на уровень:
Сенат, Сонет, Стена, Енот, Наст, Нота, Сено, Стан, Стон, Оса, Тон, Сон, Сан, Нос, Сто.

Вояж 17350. Пещера магура — уровень 17350

К
О
Р
Т
Р
О
Т
О
Т
О
О
Р
К
Р
О
Т
К
М
Е
Т
Р
О
К
К
Е
Р
О
К
О
Р
Ж
М
Е
Т
Р
М
О
Р
Р
Е
М
О
Р
Е
М
К
О
Т

Ответы на уровень:
Кортеж, Метро, Корж, Корм, Корт, Крем, Крот, Метр, Трек, Море, Том, Ток, Рот, Рок, Мор, Ком, Кот.

Вояж 17351. Пещера магура — уровень 17351

Ч
У
С
У
К
Ч
У
Д
А
К
Ч
Д
О
О
Д
А
К
О
С
А
Ч
Д
О
У
К
Д
О
С
К
А
С
О
Д
А
У
С
О
К
Ч
А
Д
О
У
К
А
С
А
Д
А

Ответы на уровень:
Удочка, Доска, Судак, Чудак, Коса, Куча, Сода, Чадо, Чудо, Код, Сук, Оса, Ода, Сад, Чао, Сок, Суд.

Вояж 17352. Пещера магура — уровень 17352

А
Р
А
Р
Б
К
Р
А
Н
А
Р
К
К
Р
А
Б
Б
А
Н
К
А
А
Б
К
Б
А
Р
А
Н
А
Р
А
Б
Р
А
Н
Р
Р
Б
А
Н
К
Р
А
Н
А
К
К

Ответы на уровень:
Банка, Барак, Баран, Кабан, Араб, Банк, Брак, Кара, Рака, Кран, Рана, Краб, Рак, Бар, Акр, Ара.

Вояж 17353. Пещера магура — уровень 17353

Т
А
Н
И
С
И
А
С
Т
О
С
Т
О
Н
С
И
И
С
Т
И
Н
А
С
Т
А
Н
О
И
О
А
Н
А
С
Т
Н
Т

Ответы на уровень:
Истина, Осина, Сатин, Аист, Анис, Наст, Стон, Стан, Сто, Ион, Сон, Тис.

Вояж 17354. Пещера магура — уровень 17354

П
А
С
Р
Е
П
А
Е
Е
С
Р
Е
З
Р
Т
А
Р
Е
С
Т
А
С
Е
Р
П
Р
А
З
П
Р
П
А
А
С
Е
Р
А
П
А
Т
Т
Р

Ответы на уровень:
Запрет, Арест, Перс, Репа, Сера, Серп, Срез, Трап, Пар, Пес, Пас, Раз, Таз, Пат, Спа.

Вояж 17355. Пещера магура — уровень 17355

Д
У
Ш
У
Д
А
Р
А
У
А
Ш
Р
А
М
М
М
А
Д
А
М
А
Р
У
Д
А
Р
А
Ш
М
У
Ш
А
У
Р
М
А
Ш
М
Ш
Р
А
У
Р
А

Ответы на уровень:
Шаурма, Драма, Аура, Дама, Дума, Душа, Марш, Удар, Рама, Руда, Шарм, Шрам, Шар, Дар, Душ.

Вояж 17356. Пещера магура — уровень 17356

С
С
Т
Р
О
С
О
К
О
К
К
Р
О
Т
Т
О
Т
Ё
К
Р
С
О
Р
Т
О
С
Ё
Т
Р
Р
С
С
Р
О
К
Т
О
К
О
Ё
К
О
Т
Р
О
С
Т

Ответы на уровень:
Костёр, Осётр, Корт, Крот, Отёк, Рост, Скот, Сорт, Торс, Трос, Срок, Сок, Рок, Сто, Кот, Ток.

Вояж 17357. Пещера магура — уровень 17357

Н
С
У
С
Т
У
Л
У
С
Т
А
А
У
У
Л
У
Н
А
Л
А
Т
У
Н
Ь
У
Т
А
С
Л
Л
А
Н
Ь
С
А
Н
С
Т
А
Н

Ответы на уровень:
Латунь, Султан, Сталь, Лань, Луна, Наст, Стул, Уста, Стан, Сан, Аут, Нут, Аул.

Вояж 17358. Пещера магура — уровень 17358

А
С
У
У
У
К
Л
А
Д
С
К
Л
А
Д
Е
У
А
С
Л
Е
Д
С
К
Л
А
Д
Л
У
К
А
Е
Л
Е
У
Д
Л
Е
С
К
А
С
Л
К
У
К
А
Е
Д
А
К

Ответы на уровень:
Сделка, Леска, Склад, Скула, Судак, Уклад, Клад, След, Удел, Лук, Еда, Аул, Лес, Сук, Суд, Лад, Лак.

Вояж 17359. Пещера магура — уровень 17359

К
К
Б
Р
А
Б
Р
Р
А
Р
А
Р
А
А
К
Н
А
Б
А
Н
К
Б
А
Н
К
А
К
А
А
Р
Р
Б
А
Р
А
Н
А
А
А
Б
Н
К

Ответы на уровень:
Банка, Барак, Баран, Кабан, Араб, Банк, Брак, Краб, Рана, Кран, Ара, Бак, Раб, Акр.

Вояж 17360. Пещера магура — уровень 17360

Ф
Т
Р
О
Т
С
О
Р
О
С
О
Т
О
Р
С
Е
Р
О
С
Т
О
Т
Й
Е
Р
Т
Р
О
Ф
Е
Й
С
Ф
О
С
О
Р
Т
Ф
О
Й
Е
О

Ответы на уровень:
Трофей, Строй, Рейс, Рост, Сейф, Сорт, Торс, Торф, Фойе, Фтор, Трос, Сор, Сто, Рот.

Вояж 17361. Пещера магура — уровень 17361

С
К
Р
У
О
К
У
Р
О
К
С
О
Р
О
К
К
О
О
К
У
С
О
К
К
С
К
У
Р
О
К
О
К
О
Р
К
Р
Р
С

Ответы на уровень:
Окурок, Кокос, Кусок, Сорок, Сурок, Курс, Урок, Укор, Рок, Кок, Око, Сор.

Вояж 17362. Пещера магура — уровень 17362

Н
К
О
С
Л
О
Н
С
У
К
О
С
У
К
О
Н
У
С
О
Л
О
К
О
Н
К
Л
О
У
Н
Л
О
Н
С
О
Л
У
К
Л
О
Н
У
К
О
Л

Ответы на уровень:
Консул, Клоун, Конус, Кулон, Склон, Уклон, Клон, Слон, Укол, Кон, Сук, Кол, Сон, Нос.

Вояж 17363. Пещера магура — уровень 17363

Д
А
Р
Д
Р
Р
К
А
Р
А
Р
А
Н
А
А
К
К
К
Р
А
Х
Х
А
Н
Д
Р
А
А
Н
Д
Н
Р
А
К
К
Р
А
Н

Ответы на уровень:
Хандра, Драка, Кадр, Кара, Кран, Крах, Рака, Рана, Ара, Хан, Хна, Рак, Дар.

Вояж 17364. Пещера магура — уровень 17364

Л
Б
О
В
О
Л
К
Б
О
К
В
О
О
Е
Б
Л
И
К
Л
И
К
Е
О
Б
Л
И
К
Л
О
Л
Б
О
Е
В
И
К
Е
В
В
Е
К

Ответы на уровень:
Боевик, Белок, Облик, Блик, Блок, Веко, Волк, Клев, Лик, Кол, Лев, Бок, Век, Лоб.

Вояж 17365. Пещера магура — уровень 17365

Ж
Р
У
К
А
А
Р
У
Р
О
К
К
О
О
О
К
Р
А
Й
К
У
Р
А
Ж
О
О
А
У
Р
Ж
У
Р
О
Ж
А
Й
Р
А
Й
А
О
О
Р
О
Й
К
Р
А
К

Ответы на уровень:
Кожура, Урожай, Кураж, Кожа, Кора, Корж, Край, Крой, Рука, Урок, Йорк, Рой, Рай, Рок, Рак, Жар.

Вояж 17366. Пещера магура — уровень 17366

П
А
Т
Л
П
П
О
П
А
Л
Т
О
Л
П
А
Т
О
О
А
З
З
А
Л
П
Т
Л
П
О
З
А
А
З
О
Т
О
Т
А
З
О
Л
О
П
Т

Ответы на уровень:
Плато, Толпа, Топаз, Азот, Залп, Лоза, Опал, Плот, Пазл, Поза, Пол, Пат, Топ, Таз, Опт.

Вояж 17367. Пещера магура — уровень 17367

А
Б
А
С
Б
Г
У
Б
А
Б
О
Л
У
Л
У
Г
С
Л
У
Г
А
А
Г
О
Л
Г
Л
О
Б
У
С
У
Г
О
Л
Л
А
О
С
Л
О
Г
Б
А
Л
Г

Ответы на уровень:
Глобус, Благо, Слуга, Баул, Блог, Губа, Сало, Слог, Угол, Аул, Луг, Бас, Гол, Оса, Бал, Бог.

Вояж 17368. Пещера магура — уровень 17368

Р
Т
И
Р
И
Т
И
С
Р
О
С
О
Р
И
Т
И
Р
Е
И
О
С
О
Р
Т
Т
О
Р
С
Е
Р
Т
Е
О
Р
И
Я
О
И
С
О
Я
Я

Ответы на уровень:
Теория, Серия, Рост, Сорт, Тире, Торс, Трио, Трос, Соя, Тис, Сор, Рот, Тир, Три, Рис.

Вояж 17369. Пещера магура — уровень 17369

Т
У
Р
Б
У
Н
Т
Р
Р
Н
Б
А
Р
А
Т
А
Б
У
Т
Р
У
Б
А
Р
У
Б
А
У
Т
Н
Б
У
Т
А
Н
Р
А
Б
Н

Ответы на уровень:
Буран, Бутан, Табун, Труба, Брат, Бунт, Руна, Табу, Урна, Аут, Бар, Тур, Раб.

Вояж 17370. Пещера магура — уровень 17370

Ч
О
Т
А
Т
Р
О
С
Р
О
Т
С
Т
О
А
Р
Р
С
Р
О
С
А
Т
А
Р
О
С
Р
А
С
Ч
Ё
Т
Р
Ч
А
Т
Т
О
А
Р
О
С
Т
С
О
Р
А

Ответы на уровень:
Расчёт, Осётр, Роса, Рост, Рота, Сорт, Таро, Тора, Трос, Торс, Оса, Рот, Чат, Сто, Чао, Сор, Час.

Вояж 17371. Пещера магура — уровень 17371

Б
О
Г
Г
О
Р
О
М
Р
Б
Р
О
О
О
О
Г
Н
О
М
Р
Г
О
Р
Б
Б
Р
Г
Г
О
Р
М
О
Н
М
Н

Ответы на уровень:
Гормон, Обгон, Бром, Гном, Горб, Горн, Гром, Бор, Ром, Бог, Рог, Мор.

Вояж 17372. Пещера магура — уровень 17372

Р
У
Ф
У
Т
Ф
А
К
Т
Т
У
Р
К
К
А
К
Т
Ф
А
Р
Т
У
К
Ф
Р
У
А
У
У
Р
У
Р
У
К
А
К
А
Р
Т
А
Т
А

Ответы на уровень:
Фартук, Турка, Фрукт, Карт, Рука, Утка, Факт, Фура, Фрак, Акт, Рак, Аут, Фут, Тур.

Вояж 17373. Пещера магура — уровень 17373

Л
О
Б
Б
Н
Е
Б
О
Л
Е
И
Б
И
Н
Т
Б
О
Л
Т
Н
О
Е
Н
Е
О
Л
И
Т
Н
Е
И
Б
О
Т
Е
Л
О
О
Б
Е
Т
О
Н
Л
О
Т

Ответы на уровень:
Неолит, Бетон, Билет, Бинт, Блин, Болт, Енот, Лето, Обет, Тело, Небо, Лоб, Ион, Бот, Лот.

Вояж 17374. Пещера магура — уровень 17374

Л
Р
О
К
К
Р
О
Т
О
В
О
Р
Т
Т
О
Л
К
О
О
Р
В
О
Л
К
К
О
Л
О
В
О
Л
Я
Р
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Кровля, Волк, Воля, Корт, Кров, Крот, Толк, Вор, Лот, Кол, Рот, Ток, Рок.

Вояж 17375. Пещера магура — уровень 17375

З
У
Б
Б
У
Н
Т
И
И
У
Т
А
Б
У
Н
З
А
У
Т
А
З
И
З
З
И
Н
И
З
Б
У
Т
А
Н
У
А
А
У
Т

Ответы на уровень:
Бузина, Бутан, Табун, Бинт, Бита, Бунт, Изба, Аут, Нут, Туз, Низ, Таз, Зуб.

Вояж 17376. Пещера магура — уровень 17376

М
А
Р
Ш
К
А
М
Р
А
К
Ш
А
Р
М
А
Р
Р
К
А
Р
М
А
Р
А
М
А
К
А
А
К
А
Ш
А
К
К
А
Р
А
К
А
К
Р

Ответы на уровень:
Карма, Марка, Рамка, Кара, Каша, Марш, Мрак, Шарм, Рама, Рака, Рак, Шар, Акр, Мак, Ара.

Вояж 17377. Пещера магура — уровень 17377

Т
Т
Т
О
Р
Т
П
О
Р
Т
П
Р
Р
О
О
И
И
О
Н
П
П
И
Т
О
Н
Т
Р
И
О
Т
Р
И
О
О
Н
О
Т
О
Н
Т
И
П

Ответы на уровень:
Тритон, Питон, Принт, Пион, Порт, Торт, Трио, Трон, Рот, Топ, Три, Тип, Ион, Тон, Опт.

Вояж 17378. Пещера магура — уровень 17378

Б
С
С
Б
О
Р
У
К
Б
С
О
К
С
У
Р
О
К
О
У
Ё
К
У
Р
О
К
К
У
Р
С
С
Р
У
Б
У
О
Р
О
Б
Р
О
Р
О
К
Б
О
К

Ответы на уровень:
Боксёр, Сурок, Бокс, Курс, Сбор, Срок, Сруб, Убор, Укор, Урок, Бок, Рок, Куб, Сор, Сок, Сук.

Вояж 17379. Пещера магура — уровень 17379

Т
З
З
О
Н
А
Т
О
К
Н
К
А
А
О
О
К
Н
Н
З
Н
А
Т
О
К
Н
Н
Т
З
К
О
З
А
К
О
Т
К
О
Т
А
Н
Т
А
З
А
З
О
Т

Ответы на уровень:
Знаток, Закон, Отказ, Азот, Знак, Зона, Зонт, Коза, Нота, Танк, Кот, Тон, Ток, Кон, Акт, Таз.

Вояж 17380. Пещера магура — уровень 17380

Я
Р
Д
Р
З
О
Р
Д
А
А
З
З
А
Д
О
Р
З
А
Р
Я
Д
Я
О
Я
Р
А
З
Р
Я
Д
Р
Я
Р
О
З
А
Д
А
Р
О
З

Ответы на уровень:
Раздор, Разряд, Задор, Заряд, Доза, Заря, Орда, Ядро, Роза, Ряд, Ярд, Раз, Дар.


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 5 =