Words Of Wonders Доминикана Крепость осама

Вояж 8921. Крепость осама — уровень 8921

В
Е
Е
Р
Д
Е
Р
Е
В
Д
Е
Р
Е
В
О
Р
В
Р
Е
Д
О
В
Е
Р
А
В
Е
О
Р
Д
Р
Д
В
О
Р
О
Д
А
О
Р
Д
А
О
Д
Д
В
А

Ответы на уровень:
Дерево, Ведро, Дрова, Веер, Вера, Вода, Вред, Двор, Орда, Евро, Ода, Ров, Род, Рев, Еда, Два.

Вояж 8922. Крепость осама — уровень 8922

П
К
К
А
Р
Т
Т
Р
А
П
О
О
О
Р
О
П
Т
Р
К
А
П
О
Т
Р
А
А
П
Т
Т
К
А
Р
П
Р
О
А
К
Р
О
Р
Т
О
К
Р
О
Т
Т

Ответы на уровень:
Прокат, Капот, Тропа, Карп, Карт, Кора, Корт, Крот, Трап, Порт, Пат, Опт, Акр, Рок, Рот, Кот.

Вояж 8923. Крепость осама — уровень 8923

Л
Л
Л
И
Т
О
Г
И
С
Г
Г
С
Т
О
Л
А
И
Г
Л
А
О
С
И
Г
А
И
С
Т
С
А
Л
О
Т
Т
О
И
Г
О
Т
И
С

Ответы на уровень:
Логист, Аист, Игла, Итог, Лига, Лиса, Лист, Стол, Слог, Сало, Сто, Лот, Иго, Тис.

Вояж 8924. Крепость осама — уровень 8924

И
В
А
И
Б
Р
И
З
Р
А
З
А
А
Б
З
А
Р
А
Б
В
А
Б
А
Б
Р
А
З
И
В
А
З
А
А
Р
И
З
А
Б
Р

Ответы на уровень:
Абразив, Базар, Араб, База, Бриз, Ваза, Риза, Изба, Бар, Раз, Ара, Ива, Раб.

Вояж 8925. Крепость осама — уровень 8925

Х
О
Д
Х
О
Р
В
П
В
В
О
Р
О
Х
О
Р
Д
П
О
В
О
Д
В
Р
П
Р
О
В
О
Д
О
Х
Х
В
О
Р
Р
П
О
Х
О
Д
Р
О
В
Д
О
Х
В
Х
О
Д

Ответы на уровень:
Подвох, Провод, Проход, Ворох, Повод, Порох, Поход, Двор, Вдох, Вход, Овод, Ров, Вор, Хор, Ход.

Вояж 8926. Крепость осама — уровень 8926

Р
Г
М
О
М
А
Р
Р
А
Н
Г
М
О
Г
О
М
А
Н
Г
О
Р
О
Р
О
М
А
Н
Р
О
Г
Н
М
А
Р
Г
О
Г
О
Р
А
Н
Н
Р
М
О
Р
Н
О
Г
А
М

Ответы на уровень:
Манго, Норма, Орган, Роман, Арго, Гном, Гора, Горн, Ранг, Нора, Нога, Гром, Омар, Ром, Рог, Мор, Маг.

Вояж 8927. Крепость осама — уровень 8927

Л
А
К
С
И
Л
А
И
Т
И
И
Т
И
С
И
Л
И
С
А
Т
А
К
С
И
Т
К
А
С
Л
А
С
Т
И
К
И
А
К
Т
И
С
К
К
И
Т

Ответы на уровень:
Силикат, Ластик, Такси, Аист, Лиса, Лист, Сила, Скат, Лак, Лик, Иск, Тис, Тик, Кит, Акт.

Вояж 8928. Крепость осама — уровень 8928

М
Ш
И
А
Р
А
Ш
Н
М
М
И
Р
М
А
Ш
И
Н
А
Н
И
Н
И
Ш
А
М
А
Р
Ш
Р
Ш
М
Р
А
М
А
Р
А
Н
А
М
Р

Ответы на уровень:
Машина, Шаман, Ширма, Марш, Мина, Ниша, Шина, Шрам, Рана, Рама, Шар, Ара, Мир.

Вояж 8929. Крепость осама — уровень 8929

С
Т
С
Т
О
У
П
О
Р
О
П
Р
С
П
О
Р
С
П
О
Р
Т
О
У
П
Р
О
С
Т
П
О
Р
Т
О
Т
О
У
О
П
Т
С
П
Р
У
Т

Ответы на уровень:
Ступор, Спорт, Спрут, Порт, Пост, Прут, Рост, Спор, Торс, Упор, Рот, Топ, Сто, Опт, Суп.

Вояж 8930. Крепость осама — уровень 8930

Р
Е
П
А
Е
К
К
П
А
Р
К
К
Р
Е
П
Е
Р
К
А
Н
П
Е
К
А
Р
Н
Я
П
А
Р
Н
Р
А
А
П
Е
Н
Я
Н
К

Ответы на уровень:
Пекарня, Карп, Кран, Крен, Креп, Парк, Пена, Река, Репа, Пеня, Пар, Рак, Пан.

Вояж 8931. Крепость осама — уровень 8931

В
Б
О
К
Б
О
К
С
С
С
Д
Д
О
К
Б
А
С
В
А
О
Д
О
О
Б
В
О
С
К
Д
О
С
К
А
К
А
К
К
В
О
В
О
Д
К
А
А
С
Б
С
О
В
А
Б
А
К

Ответы на уровень:
Сводка, Водка, Доска, Сдоба, Скоба, Бокс, Вода, Воск, Квас, Сова, Коса, Сок, Бас, Бак, Оса, Док, Два, Бок.

Вояж 8932. Крепость осама — уровень 8932

С
Б
О
Т
Т
Р
Б
Р
О
С
Т
О
О
О
С
О
Р
Т
О
Т
Б
О
Р
С
О
О
О
О
Р
С
Б
О
Р
Б
О
Р
Т
С
О
О
О
Р
Т
Т

Ответы на уровень:
Отбор, Робот, Собор, Борт, Осот, Рост, Сбор, Сорт, Торс, Трос, Сто, Бот, Бор, Сор, Рот.

Вояж 8933. Крепость осама — уровень 8933

Т
Р
И
Т
М
Ш
И
Р
М
А
А
И
М
А
Т
М
А
Р
Т
А
И
М
Ш
Т
И
А
Р
А
А
Р
А
И
Т
Р
А
Р
Ш
А
Р
М

Ответы на уровень:
Шариат, Тиара, Ширма, Март, Марш, Рама, Шарм, Шрам, Ритм, Три, Тир, Ара, Мат.

Вояж 8934. Крепость осама — уровень 8934

П
А
Р
С
А
С
Е
Р
П
С
П
О
Р
Е
А
П
Р
П
Р
Е
С
С
А
О
Р
Р
П
П
Е
Р
С
Р
Е
П
А
Р
Е
А
С
О
Р
С
О
Р
С
С
О
Р
А

Ответы на уровень:
Пресса, Опера, Пресс, Спрос, Ссора, Перо, Перс, Репа, Спор, Сера, Серп, Сор, Спа, Оса, Пас, Пар.

Вояж 8935. Крепость осама — уровень 8935

В
О
Л
С
В
С
О
В
А
Л
О
А
О
З
А
Л
О
Г
З
Г
О
Л
В
З
А
С
О
Л
А
С
О
В
А
Г
А
З
З
З
Г
О
Л
С
Л
О
Г
С
А
В
З
А
Л

Ответы на уровень:
Возглас, Залог, Засол, Сглаз, Глаз, Загс, Лоза, Овал, Сало, Слог, Сова, Оса, Гол, Зал, Воз, Вол, Зов.

Вояж 8936. Крепость осама — уровень 8936

Р
О
М
Т
Р
О
А
Т
О
М
Т
Р
О
Н
Р
М
О
Н
О
Т
А
М
А
Р
Т
Н
О
Р
М
А
А
Т
О
М
О
Н
О
А
Т
Т
Н
Т
О
Р
А
О
М
А
Р

Ответы на уровень:
Манто, Норма, Роман, Атом, Март, Нора, Нота, Омар, Рота, Трон, Таро, Тора, Мат, Том, Рот, Тон, Ром.

Вояж 8937. Крепость осама — уровень 8937

В
С
А
Н
И
В
А
Т
С
С
Н
А
В
А
И
С
Т
Н
А
Ц
И
С
Т
Н
Т
И
Н
В
И
Н
А
Н
И
В
А
С
С
Т
И
С

Ответы на уровень:
Нацист, Сатин, Свита, Аист, Анис, Вина, Винт, Нива, Стан, Наст, Сан, Ива, Тис.

Вояж 8938. Крепость осама — уровень 8938

Р
П
О
К
Р
О
Й
О
П
О
Р
Р
Й
О
О
К
О
П
Й
П
О
К
О
Й
Р
О
К
О
О
О
Р
Р
Л
П
О
Л
К
К
Л
О
П
О
К
К
О
Л

Ответы на уровень:
Покрой, Прокол, Покой, Порок, Клоп, Крой, Окоп, Прок, Полк, Опор, Йорк, Пол, Рой, Кол, Око.

Вояж 8939. Крепость осама — уровень 8939

П
П
Т
О
Р
А
П
Л
А
Т
О
А
О
Л
Т
Р
Р
Т
О
П
О
Т
Р
О
П
А
Т
О
Л
П
А
О
П
Л
Р
О
А
Т
Р
А
П
П
О
Л
О
Т
Т

Ответы на уровень:
Портал, Плато, Толпа, Тропа, Опал, Плот, Порт, Рота, Таро, Тора, Трап, Топ, Пат, Пол, Опт, Рот.

Вояж 8940. Крепость осама — уровень 8940

Ш
Р
Р
М
К
А
Р
А
К
А
Р
М
А
А
К
М
Р
Л
К
Ш
А
К
А
Л
Л
М
А
Р
К
А
А
А
А
А
Л
Ш
М
А
К
Р
А
Р
А
Ш
А
Р

Ответы на уровень:
Маршал, Карма, Марка, Рамка, Шакал, Шкала, Кара, Лама, Марш, Каша, Мак, Рак, Шар, Лак, Ара.

Вояж 8941. Крепость осама — уровень 8941

Р
Р
С
Т
У
К
А
К
С
К
А
Т
К
А
Р
Т
Т
Р
С
У
У
Р
У
У
Р
Р
У
С
А
К
С
К
У
С
Т
К
У
Т
А
У
С
Т
А
К
У
А
К
Т
Р

Ответы на уровень:
Страус, Русак, Турка, Карт, Курс, Куст, Рука, Скат, Уста, Стук, Утка, Трус, Акт, Сук, Рак, Тур.

Вояж 8942. Крепость осама — уровень 8942

Р
С
Т
О
С
Т
О
К
С
О
Р
Т
Р
Р
Р
О
О
С
К
О
Т
Р
О
К
О
Т
С
О
С
О
Т
К
О
С
К
Т
Р
О
С
Т
Т
О
О
Р
О
Т
Р
О
К
К
Т

Ответы на уровень:
Росток, Откос, Отрок, Рокот, Сорок, Корт, Крот, Осот, Скот, Рост, Торс, Сорт, Сор, Сто, Рот, Ток.

Вояж 8943. Крепость осама — уровень 8943

С
О
Д
А
С
В
В
А
О
В
А
Л
В
О
Д
А
Д
О
А
С
А
Л
Ь
Д
О
С
О
Л
Ь
Ь
А
Д
С
А
Л
О
В
А
Л
Ь

Ответы на уровень:
Сальдо, Вальс, Вода, Даль, Лось, Овал, Сало, Соль, Свод, Сода, Ода, Сад, Два, Вал.

Вояж 8944. Крепость осама — уровень 8944

Р
М
А
Э
Г
О
Б
О
Г
Б
Р
О
М
Р
А
Б
Г
Р
О
М
А
Р
Г
О
Б
О
Р
Р
О
М
Б
Г
А
Г
О
Р
Б

Ответы на уровень:
Эмбарго, Арго, Бром, Гора, Горб, Гром, Ромб, Бар, Бор, Эго, Бог, Раб, Мор.

Вояж 8945. Крепость осама — уровень 8945

Л
Е
Д
И
Л
Е
Е
И
Л
Е
Д
Н
И
К
К
И
Н
О
О
Д
И
Л
К
О
О
Е
К
Л
И
Н
Д
Н
О
К
О
Л
О
О
О
К
О
Н
О
Д
И
Н

Ответы на уровень:
Ледник, Дело, Едок, Идол, Кино, Клин, Клон, Леди, Один, Клен, Лик, Дно, Код, Док, Ион, Кол, Кон.

Вояж 8946. Крепость осама — уровень 8946

К
Р
О
К
У
Т
Р
О
Т
А
Р
О
К
Р
У
Т
О
К
О
Т
У
Р
О
К
Р
К
А
К
О
Р
А
Р
О
Т
А
Р
У
Т
О
О
К
О
Т
Р
У
Т
К
А
А

Ответы на уровень:
Турка, Турок, Карт, Кора, Корт, Крот, Рота, Рука, Таро, Утро, Утка, Тора, Укор, Рот, Кот, Рок, Ток.

Вояж 8947. Крепость осама — уровень 8947

Р
А
К
Р
А
Н
У
Ш
К
У
Р
А
К
Н
У
К
А
Ш
А
Р
У
К
А
К
Р
Р
У
Ш
А
Н
К
А
Н
Р
Р
Ш
Р
А
К
А
А
Р
А
Н
Р

Ответы на уровень:
Ушанка, Наука, Шкура, Аура, Кара, Каша, Кран, Рука, Руна, Урна, Рака, Ара, Акр, Шар, Рак.

Вояж 8948. Крепость осама — уровень 8948

П
И
А
П
И
В
О
М
О
Р
А
А
М
П
А
Р
И
П
Р
А
В
О
О
М
И
Р
В
А
М
П
И
Р
Р
А
Р
В
О
Р

Ответы на уровень:
Вампир, Паром, Повар, Право, Омар, Пари, Пиво, Вор, Ива, Мир, Мор, Пар, Пир.

Вояж 8949. Крепость осама — уровень 8949

Р
Б
О
Р
Т
О
Р
А
А
Т
З
Б
О
Р
Т
Т
А
Р
О
Б
З
А
Т
А
Б
О
Р
Р
А
З
З
Р
А
Б
Р
О
З
А
З
А
Т
О
Р
А
Т
Р
Б
О
Т

Ответы на уровень:
Забор, Затор, Образ, Табор, Азот, Борт, Брат, Роза, Тора, Таро, Рота, Бар, Раз, Раб, Таз, Бор, Бот.

Вояж 8950. Крепость осама — уровень 8950

Р
О
К
П
О
П
Р
О
К
О
П
Т
П
Р
Е
П
Р
О
Е
К
Т
Р
О
К
Р
Т
К
О
Р
Т
Е
О
О
Р
Е
Р
Т
Р
Е
К
Е
Р
О
П
Я
Т
О
П

Ответы на уровень:
Потеря, Проект, Покер, Корт, Креп, Крот, Перо, Порт, Прок, Трек, Ток, Рот, Опт, Кот, Топ, Рок.

Вояж 8951. Крепость осама — уровень 8951

С
Ю
Л
Ю
Л
А
Т
О
Р
С
Ю
О
О
Т
С
О
Р
Т
С
А
Л
Ю
Т
Р
О
С
Т
Т
Р
О
С
А
О
С
А
Л
О
Т
Р
О
Т
Р
Т
Р
О
С
Т
О
Р
А
Л

Ответы на уровень:
Люстра, Салют, Роса, Рост, Рота, Сало, Сорт, Стол, Таро, Тора, Трос, Юрта, Торс, Лот, Сто, Юла, Сор, Рот.

Вояж 8952. Крепость осама — уровень 8952

Р
Р
А
К
А
А
Р
Б
А
Р
Б
А
Р
А
Н
Р
К
А
Б
Р
А
Н
А
К
Н
А
Б
А
Р
А
К
Б
К
А
Р
А
А
А
Р
А
Б
К
Н
Н
Н
Р
Б
Р
А
К

Ответы на уровень:
Банка, Барак, Баран, Кабан, Араб, Банк, Брак, Кара, Краб, Рака, Кран, Рана, Рак, Ара, Акр, Бар, Раб.

Вояж 8953. Крепость осама — уровень 8953

Д
Й
Р
А
К
О
Р
А
Й
О
Р
К
Д
Д
О
К
Р
И
И
О
А
Й
К
И
Д
О
Д
К
Р
О
Й
Р
И
Р
К
А
Д
Р
Р
Й
Д
О
Д
А
А
К
Й

Ответы на уровень:
Айкидо, Радио, Икра, Кадр, Кора, Край, Крой, Орда, Йорк, Йод, Кий, Рок, Ода, Док, Рай, Код, Дар.

Вояж 8954. Крепость осама — уровень 8954

Б
Г
Р
И
Б
О
О
О
П
И
Р
Р
Г
А
П
Р
О
Б
А
Р
О
Г
Р
Р
А
Б
О
О
П
Г
А
П
И
Р
О
Г
А
О
Р
А
И
Г
Р
А
Б
И

Ответы на уровень:
Прогиб, Пирог, Проба, Арго, Гора, Горб, Гриб, Игра, Пари, Раб, Рог, Пар, Бог, Пир, Бар, Бор.

Вояж 8955. Крепость осама — уровень 8955

Л
О
Т
Б
О
Ь
О
М
М
М
М
А
Т
Т
А
Б
Л
О
Т
Л
Л
О
Т
А
Л
Ь
Б
О
М
Б
О
Л
Т
Б
М
Б
А
Л

Ответы на уровень:
Альбом, Мольба, Табло, Атом, Блат, Болт, Тьма, Том, Лот, Мат, Лом, Бал, Бот.

Вояж 8956. Крепость осама — уровень 8956

Р
О
В
Д
Т
Т
О
В
Р
О
Т
А
А
О
Р
Д
А
О
Р
В
В
Т
Т
О
В
А
Р
А
О
О
О
Т
В
А
Р
Д
А
Р
Д
Т
О
Д
А
Д
Р
О
В
А
Д
Р

Ответы на уровень:
Автор, Дрова, Отвар, Тавро, Товар, Вода, Двор, Орда, Таро, Рота, Вор, Рот, Ров, Ода, Род, Дар, Два.

Вояж 8957. Крепость осама — уровень 8957

П
А
Р
А
К
Т
П
А
А
К
К
А
Р
П
Т
К
А
Р
Т
Р
Р
Р
К
Я
Т
П
Я
Ж
Р
А
П
Р
Я
Ж
К
А
А
К
К
А
П
Я
Т
К
А
Р

Ответы на уровень:
Пряжка, Тряпка, Пряжа, Пятка, Карп, Карт, Пакт, Трап, Парк, Рак, Жар, Акр, Пар, Акт, Пат.

Вояж 8958. Крепость осама — уровень 8958

Н
А
К
А
Л
С
К
Л
А
К
Л
А
Н
А
С
А
Н
Д
К
Н
А
Л
С
А
Н
Д
А
Л
А
К
А
С
С
К
Л
А
Д
Л
А
Д
А
Н
А
Л
Д
Н
Л
А
Д

Ответы на уровень:
Скандал, Сандал, Канал, Ладан, Ласка, Накал, Скала, Склад, Клан, Клад, Лак, Сад, Лад, Сан.

Вояж 8959. Крепость осама — уровень 8959

С
С
С
У
К
С
У
К
О
Р
С
У
П
О
Р
П
О
У
Р
Р
К
О
Р
П
У
С
О
К
П
У
С
К
Р
С
О
К
Р
О
П
О
П
Р
О
К
Р
О
К
Р

Ответы на уровень:
Корпус, Сурок, Укроп, Курс, Прок, Пуск, Спор, Срок, Укор, Урок, Упор, Рок, Сор, Сук, Сок, Суп.

Вояж 8960. Крепость осама — уровень 8960

Т
И
С
Т
Р
И
Р
Ф
А
И
И
А
Р
А
Р
Е
С
Т
Ф
А
Р
С
И
Ф
С
Ф
И
Е
С
Т
А
С
Р
И
Е
И
Р
Т
И
Р
С
Ф
Е
Р
А
А
И
С
Т

Ответы на уровень:
Аферист, Фиеста, Арест, Сфера, Тариф, Фарси, Аист, Сера, Тире, Фарс, Рис, Три, Риф, Тис, Тир.

Вояж 8961. Крепость осама — уровень 8961

Л
П
С
П
О
Л
О
С
Т
Ь
О
С
Ь
Т
С
О
Л
С
О
Л
О
П
Л
О
Т
Ь
Л
О
П
Л
О
Т
О
С
Л
О
С
Ь
Т
О
П
С
С
О
Л
О
Т
С
Т
О
Л
Т
О
П

Ответы на уровень:
Полость, Тополь, Лотос, Плоть, Посол, Столп, Лось, Лото, Соль, Стол, Осот, Соло, Ось, Топ, Лот, Опт, Сто.

Вояж 8962. Крепость осама — уровень 8962

М
Ш
Ш
Р
А
М
К
А
Р
А
А
Р
Р
М
К
М
Р
А
К
К
А
Р
М
А
А
Р
А
К
А
М
Ш
А
Р
М
Ш
К
А
Р
К
Р
А
К
К
А
Ш
А

Ответы на уровень:
Карма, Марка, Рамка, Кара, Каша, Марш, Мрак, Рака, Рама, Шарм, Шрам, Акр, Рак, Ара, Шар, Мак.

Вояж 8963. Крепость осама — уровень 8963

А
У
Л
Л
У
К
А
У
К
Б
О
К
А
Л
Б
Л
О
К
У
Ы
А
Л
Л
К
О
Б
Ы
Л
А
К
К
О
К
Ы
У
Б
А
У
Л
А
К
Л
У
Б
О
О
К
Б
Ы
К

Ответы на уровень:
Кобыла, Улыбка, Балык, Бокал, Булка, Баул, Блок, Клуб, Укол, Бок, Лак, Куб, Аул, Лоб, Бык, Лук, Кол.

Вояж 8964. Крепость осама — уровень 8964

Д
Р
Р
Т
А
Р
О
О
С
А
Р
С
Т
Ю
С
Т
Ю
А
Р
Д
Р
Р
О
Т
О
Т
А
С
С
О
Д
А
Р
О
Д
А
А
О
Р
Д
А

Ответы на уровень:
Стюард, Стадо, Орда, Роса, Рост, Рота, Сода, Юрта, Таро, Дар, Рот, Оса, Сад, Род.

Вояж 8965. Крепость осама — уровень 8965

Р
О
Т
Т
О
Г
У
Т
Р
О
Й
О
Г
У
Р
Т
Р
Н
О
У
Г
О
Р
Н
Р
У
Н
О
Н
У
Т
Р
О
Н
У
Т
Г
Т
О
Р
Г
У
Р
О
Н
О
Р
Н
Й
О
Г

Ответы на уровень:
Йогурт, Грунт, Нутро, Горн, Грот, Руно, Торг, Трон, Угон, Урон, Утро, Рог, Тур, Нут, Рой, Рот, Тон, Йог.

Вояж 8966. Крепость осама — уровень 8966

С
Б
А
К
Р
С
Б
О
Р
О
О
А
А
Б
О
К
С
Р
К
О
Б
Р
А
А
Р
К
А
К
О
С
К
А
Р
Б
Р
А
К
К
А
А
С
К
Р
А
Б

Ответы на уровень:
Кобра, Окрас, Оскар, Скоба, Скраб, Бокс, Брак, Краб, Сбор, Оса, Раб, Акр, Рак, Бар, Рок.

Вояж 8967. Крепость осама — уровень 8967

З
Р
А
З
О
О
О
П
О
В
А
Р
З
Р
О
П
Р
А
В
О
Р
О
В
П
А
Р
О
В
О
З
В
А
О
О
П
О
Р
Р
В
З
О
Р
Р

Ответы на уровень:
Паровоз, Опора, Повар, Позор, Право, Взор, Опор, Роза, Зов, Пар, Раз, Вор, Ров, Воз.

Вояж 8968. Крепость осама — уровень 8968

Ж
Ф
У
Р
А
Ж
У
У
У
А
К
Р
Ж
А
Р
А
Р
У
А
А
Р
А
К
К
У
Р
А
Ж
А
Р
А
К
К
Р
А
Ж
А
У
Ф
У
Р
А
Р
Ж
Р
Ф
А
Р
А
Р
А
К
А
А
К

Ответы на уровень:
Фуражка, Кража, Кураж, Фураж, Арфа, Аура, Жара, Кара, Рака, Фара, Ужак, Фура, Рука, Ара, Акр, Рак, Жар, Жук.

Вояж 8969. Крепость осама — уровень 8969

С
Л
Т
Т
О
К
Т
О
К
О
Т
С
О
Л
О
С
О
К
О
Л
Л
О
О
Т
К
О
С
С
К
О
Т
Т
Т
Т
Л
О
Т
О
К
О
С
О
Л
О
Т
К
О
Л

Ответы на уровень:
Лоток, Лотос, Откол, Откос, Сокол, Лото, Осот, Скот, Толк, Соло, Стол, Ток, Око, Кол, Лот, Сто.

Вояж 8970. Крепость осама — уровень 8970

В
Е
С
Е
Р
Р
Т
Р
Е
К
С
П
Е
К
Т
Р
В
К
Р
Е
В
П
Е
Р
С
С
В
Е
Т
С
К
Р
Е
П
Е
Р
Т
Е
В
С

Ответы на уровень:
Спектр, Крест, Сквер, Треск, Креп, Перс, Свет, Трек, Серп, Рев, Пес, Вес, Сев.

Вояж 8971. Крепость осама — уровень 8971

Р
А
К
С
А
Д
А
С
И
А
Д
И
С
К
Д
Р
А
К
Р
И
К
Р
А
Д
Р
К
И
Р
К
А
И
С
К
Р
А
Р
С
И
С
К
К
К

Ответы на уровень:
Скидка, Искра, Кирка, Диск, Икра, Кадр, Крик, Риск, Сидр, Иск, Рак, Акр, Сад, Дар.

Вояж 8972. Крепость осама — уровень 8972

О
С
А
Р
Т
Р
С
Т
О
Р
А
А
О
Р
Т
А
Т
Р
С
Р
Р
О
С
А
Т
А
Р
А
С
Т
О
О
Р
О
С
Р
А
Р
О
Т
А
С
О
Р
Т

Ответы на уровень:
Аорта, Астра, Раса, Роса, Рост, Рота, Сорт, Тара, Торс, Таро, Тора, Сор, Рот, Сто, Оса, Ара.

Вояж 8973. Крепость осама — уровень 8973

Ш
О
К
Б
А
К
Л
А
Б
О
К
А
Л
Л
О
Б
Л
Н
Л
Ш
А
Б
Ш
К
О
Л
А
Н
А
К
Л
К
Б
А
Л
К
О
Н
О
А
Л
К
Л
О
Н
К
О
Л
О
А
Н
Б
О
К

Ответы на уровень:
Балкон, Шаблон, Бланк, Бокал, Школа, Банк, Блок, Клан, Клон, Шлак, Лоб, Шок, Лак, Кол, Бок, Бал, Бак, Кон.

Вояж 8974. Крепость осама — уровень 8974

К
З
Н
А
К
У
А
Б
А
Н
К
А
З
У
Б
З
А
Н
Б
А
З
У
К
А
А
У
А
А
Б
З
К
Н
Б
А
З
А
У
К
А
З
А
Н
Н
А
У
К
А

Ответы на уровень:
Азбука, Базука, Банка, Кабан, Казан, Казна, Наука, База, Указ, Банк, Знак, Азу, Куб, Зуб.

Вояж 8975. Крепость осама — уровень 8975

У
С
Т
А
И
А
Д
Р
И
С
Р
А
Д
И
У
С
У
Т
У
С
Т
Р
У
Д
Р
У
Д
А
Д
У
И
А
С
Т
Р
И
Т
У
Р

Ответы на уровень:
Радиус, Аудит, Аист, Руда, Сидр, Труд, Уста, Трус, Удар, Рис, Суд, Три, Тур.

Вояж 8976. Крепость осама — уровень 8976

Р
У
Т
У
Р
У
Т
Р
О
О
О
Н
Н
Н
Т
О
Р
А
А
У
Т
О
Н
У
Н
У
Т
Р
О
Р
У
Н
О
А
Т
Р
О
Н
О
Р
А
У
Н
Т
А
Р
О
Т

Ответы на уровень:
Нутро, Нора, Нота, Рота, Руно, Таро, Тора, Трон, Руна, Утро, Урна, Урон, Рот, Тур, Аут, Тон, Нут.

Вояж 8977. Крепость осама — уровень 8977

А
А
Р
О
Г
Р
К
А
Р
Т
О
О
Р
О
Т
Г
Р
А
К
К
О
Р
Я
Г
А
О
Р
Т
К
О
Р
Т
О
О
О
А
Т
А
Р
О
Т
Г

Ответы на уровень:
Коряга, Арго, Гора, Грот, Карт, Кора, Корт, Таро, Торг, Рак, Рог, Акт, Кот, Рок, Рот.

Вояж 8978. Крепость осама — уровень 8978

С
Т
А
Н
Н
Т
И
В
И
Н
А
С
А
Н
В
И
С
Ж
С
А
Т
И
Н
Т
В
Т
Т
А
И
С
Т
А
Н
И
С
Т
Ж
С
С
В
А
Т

Ответы на уровень:
Винтаж, Сатин, Свита, Аист, Анис, Вина, Нива, Сват, Стан, Стаж, Наст, Сан, Тис.

Вояж 8979. Крепость осама — уровень 8979

Т
Р
О
К
И
О
С
Т
О
Т
Р
О
С
Р
И
К
К
И
С
Т
О
И
К
О
С
О
Р
Т
Р
Р
О
С
Т
О
Т
О
О
Р
И
С
К
Т
О
К

Ответы на уровень:
Исток, Стоик, Корт, Крот, Риск, Рост, Скот, Сорт, Трио, Трос, Ток, Сок, Сто, Рот, Рок, Тис.

Вояж 8980. Крепость осама — уровень 8980

П
П
Р
О
Т
О
Л
П
Р
П
Е
Р
О
П
О
Л
Е
Т
Л
Р
Л
Е
П
Р
О
Л
Е
Т
О
П
Т
О
Т
Ь
Т
О
Р
Е
Л
Л
П
Л
Е
Т
Ь
О
О
Е
Л
Ь
Т
Ь

Ответы на уровень:
Портье, Пролет, Плеть, Плоть, Полет, Лето, Перо, Плот, Поле, Орел, Роль, Порт, Пол, Ель, Опт, Рот, Лот.


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семь − один =